Zamawiaj online! Rabat na pierwsze zamówienie - 15% dla nowo zarejestrowanych klientów

rabat dostawy wilanów

Newsletter - zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informację o promocjach i nowościach
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Wstęp Sklep internetowy dostawy.quatrowilanow.pl prowadzony przez sprzedawcę pod adresem https://dostawy.quatrowilanow.pl Sprzedawca - YAHWEH-YIREH SP. Z O.O., ul. Chełmska 18b m. 50, 00-725 Warszawa, NIP: 5214028926 

1. Administratorem danych osobowych jest YAHWEH-YIREH SP. Z O.O., ul. Chełmska 18b m. 50, 00-725 Warszawa, NIP: 5214028926 

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Mm Gemini Marta Mach oraz osób korzystających ze Sklepu zwanych w dalszej części regulaminu Klientami.

3. Regulamin ten jest dostępny on-line przez cały czas działania Sklepu pod linkiem

„Regulamin”.

§1. Postanowienia ogólne.

1. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sklepem:

2. adres pocztowy: Quatro Canti ul. Syta 120 , 02-987 Warszawa;

3. numer telefonu: 509 644 559

4. adres poczty elektronicznej: quattro.syta@gmail.com

5. Sklep prowadzi sprzedaż posiłków, artykułów spożywczych, żywności oraz napojów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony dostawy.quattrowilanow.pl lub telefonicznie, zwanych w niniejszym regulaminie produktami.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a YAHWEH-YIREH SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie

7. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, łącze internetowe, włączona obsługa JavaScript i plików cookies, klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także aktywne konto e-mail.

8. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Warszawy.

9. Zamieszczone na stronach Sklepu wszelkie informacje o produktach, w szczególności opisy oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

10. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie zmienia to jednak nigdy użytych składników do wytworzenia produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia poszczególnych produktów. W związku z tym reklamacje dotyczące różnic, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora lub przeglądarki internetowej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.

11. Produkty dostarczane są Klientowi w estetycznych pojemnikach, z przetworzonego plastiku wysokiej jakości. Nadają się do wielokrotnego użytku. Można podgrzewać w nich posiłki, a także je zamrażać.

12. Wszelkie treści, motywy, grafiki umieszczone na stronie chronione są prawami autorskimi. Wykorzystanie przez Klienta wyżej wymienionych elementów może stanowić naruszenie prawa i narażać klienta na odpowiedzialność wobec właścicieli praw autorskich.

13. Sklep zastrzega sobie możliwość zignorowania zamówień składanych przez Klienta w przypadku gdy Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu bądź złoży zamówienie na produkty niebędące w aktualnej ofercie Sklepu.

14. Sklep dokłada wszelkich starań, aby nic nie zakłócało jego funkcjonowania, jak również dąży do stałego polepszania obsługi Klienta. Nie wyklucza to jednak możliwości pojawienia się błędów, bądź problemów technicznych podczas korzystania ze Sklepu. Sklep ma prawo do całkowitego lub czasowego wyłączenia strony dostawy.quattrowilanow.pl lub poczty e-mail quattro.syta@gmail.com, celem poprawienia ich funkcjonowania, bądź usunięcia usterek lub awarii, bez wcześniejszego uprzedzania Klienta.

§2. Składanie zamówień.

1. Zamówienia można składać w godzinach od 12:00 do 21:45 przez wszystkie dni w roku, oprócz: 24 i 25.12, a także Niedzieli Wielkanocnej.

2. Zamówienia należy składać za pomocą serwisu https://dostawy.quattrowilanow.pl

3. Zamówienie należy złożyć, na co najmniej 2 godziny przed oczekiwanym terminem realizacji.

4. Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie regulaminu.

5. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych są to: a. Imię i nazwisko, b. Dokładny adres dostawy, c. Numer telefonu komórkowego. d. Adres e-mail.

6. Klient wysyłając formularz rejestracyjny konta oświadcza, że informacje w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadcza, że informacje te nie naruszają praw osób trzecich.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sklep.

8. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna.

9. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, umowa uważana jest za zawartą.

10. Sklep potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

11. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

13. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian w parametrach zamawianych produktów.

14. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

15. W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z zamówieniem Klient może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail na adres quattro.syta@gmail.com, bądź telefonicznie numerem telefonu: +48 509 644 559, przy czym kontakt telefoniczny możliwy jest codziennie w godzinach 11-18. We wskazanym okresie Sklep udzieli wszelkich informacji telefonicznych związanych z realizacją zamówienia. Odpowiedzi w formie mailowej mogą zostać udzielone także poza okresem wskazanym w niniejszym ustępie.

§3. Zmiana danych i anulowanie zamówień.

1. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, Klient ma prawo wprowadzić zmiany danych do umieszczenia na fakturze.

2. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji. O fakcie rozpoczęcia realizacji zamówienia Klient świadczy złożenie zamówienia i potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Informacja o cenie podawana na stronie dostawy.quattrowilanow.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Od tego momentu cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej Sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.

§4. Realizacja zamówień, dostawa i odbiór produktów.

1. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty przelewem bankowym bądź przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Shoper płatności, kartą lub gotówką. Operatorem płatności jest Autopay S.A.

2. Przelew na konto bankowe – oznacza przelew pieniędzy za pomocą systemu Shoper płatności (za pomocą kart płatniczych), przelew tradycyjny lub przelew internetowy. Korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, poza kosztami wynikającymi z opłat bankowych naliczanych Klientowi przez bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta dostawy.quattrowilanow.pl w serwisie Shoper płatności.

3. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu produktów powiększoną o ewentualne koszty transportu, jeśli w umowie zastrzeżono płatność kosztów transportu przez Klienta.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna zaraz po złożeniu zamówienia.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

6. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest zaznaczyć tę opcję w Formularzu zamówienia podając dane niezbędne do prawidłowego wstawienia faktury.

7. Informacje na temat realizacji zamówienia udzielane są mailowo lub telefonicznie.

8. Zamówione produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Warszawy. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono indywidualnie ustalane z klientem drogą mailową lub telefoniczną.

9. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła jak najszybciej po złożeniu zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy towaru czasie 3h Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sklep.

10. Sklep nie realizuje zamówień o wartości poniżej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

11. Koszty dostawy: 5 zł w obszarze Warszawa Wilanów i dzielnic przylegających w promieniu 5 km od lokalu Trattoria Quattro Canti znajdującego się przy ulicy Sytej 120. Dostawa produktów o wartości powyżej 300,00 zł nie jest obciążona kosztem dostaw. Dostawy, które są poza wyznaczonym terenem możliwe są do realizacji po wcześniejszym ustaleniu kosztów dostawy i czasu realizacji. Pod numerem telefonu 509 644 559. Indywidualnie po konsultacji z Klientem. Dostawa produktów realizowana jest transportem własnym Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość realizacji transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Klientem. W przypadku realizacji transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient nie zostanie obciążony kosztami transportu, jeśli koszty takie nie zostały wcześniej podane Klientowi przez Sklep.

12. Sklep nie odpowiada za opóźnienia ze strony firmy kurierskiej, która realizuje dostawę produktów.

13. Klient może również odebrać zamówione produkty osobiście w Trattorii Quattro Canti na ul Sytej 120. W takim przypadku Klient zobowiązany jest w zamówieniu wskazać, iż odbierze zamówione produkty osobiście oraz podać orientacyjną godzinę odbioru produktów.

14. Klient ma obowiązek ocenienia stanu produktów i ich zgodności z zamówieniem w momencie dostawy w obecności osoby dostarczającej. W przypadku uszkodzenia produktów bądź ich niezgodności z zamówieniem należy w obecności osoby dostarczającej sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązana jest posiadać osoba odbierająca zamówienie). W protokole należy opisać uszkodzenia, bądź niezgodność z zamówieniem. Osoba dostarczająca wykona zdjęcia uszkodzonego produktu. Decyzję o zwrocie bądź przyjęciu reklamowanego produktu podejmuje Klient. W przypadku decyzji o zwrocie produktu, winien on zostać zwrócony osobie dostarczającej wraz z fakturą sprzedaży. Koszt transportu ponosi Sklep. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona Sklep zwróci pieniądze Klientowi. W przypadku towarów o krótkim terminie przydatności do spożycia nie ma zastosowania wymiana towaru na nowy.

 UWAGA: Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka z towarem nie dotarła do adresata. W takim przypadku, Klientowi nie należy się zwrot pieniędzy. 

UWAGA: W przypadku nieobecności Klienta w miejscu wskazanym przez niego, jako miejsce odbioru towaru w terminie odbioru zamówienia Sklep może od umowy odstąpić, przy czym kwota wpłacona tytułem ceny może zostać zarachowana na poczet poniesionych przez Sklep kosztów realizacji zamówienia.

§5. Ceny.

1. Ceny produktów znajdujących się na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są cenami brutto.

2. Ceny podane przy każdym produkcie nie obejmują kosztów transportu. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy oraz regionu docelowego przesyłki.

3. Wykaz kosztów dostawy dostępny jest w zakładce.

4. Na poczet realizacji zamówienia Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny na zasadach opisanych w § 4 niniejszego regulaminu.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od momentu otrzymania przez Klienta maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

§6. Gwarancja, reklamacje i zwrot towaru.

1. Sklep oświadcza, że sprzedawane produkty przygotowane zostały ze składników najwyższej jakości w ramach obowiązujących przepisów i przy zachowaniu odpowiednich procedur wymaganych prawem, w szczególności w systemie jakości HACCP.

2. Jeżeli po przejściu własności produktów na Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne Klient, jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 K.C.) może złożyć Sklepowi reklamację z tytułu rękojmi za wady. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem rękojmia za wady zostaje wyłączona zgodnie z przepisami art. 558 K.C.

3. Sklep oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, iż większość produktów przygotowywanych jest na zamówienie Klienta i mają krótki okres przydatności do spożycia. Zgłoszenie wady po upływie terminu przydatności do spożycia nie będzie rozpatrywane ze względu na niemożność stwierdzenia wystąpienia wady.

4. W przypadku skierowania reklamacji do Sklepu, Klient powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres mokotow@bombajmasala.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta produkt posiada, a także udokumentować rzeczoną wadę zdjęciami. Sklep niezwłocznie od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

5. Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został przyjęty przez Klienta bez zastrzeżeń, bądź, gdy Klient nie dochowa terminu zgłoszenia reklamacji albo gdy część towaru została spożyta.

§7. Poufność danych i polityka prywatności.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym dostawy.quattrowialnow.pl jest uwarunkowane zgodą Klienta na przetwarzanie przez firmę MM GEMINI Marta Mach danych osobowych zawartych w zamówieniu.

2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Mm Gemini Marta Mach z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sytej 120 , 02-987 Warszawa, NIP: 9512120491 , REGON: 146521600

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta uregulowane są w dokumentach udostępnionych na stronie internetowej Sklepu pod linkiem ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH oraz pod linkiem „Polityka prywatności”, pod którym udostępniona jest Polityka prywatności w serwisie internetowym Mm Gemini Marta Mach . Dokumenty te stanowią integralną część niniejszego regulaminu w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych Klienta.

§8. Odstąpienie od umowy.

1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż oferowane przez Sklep produkty są bądź rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; bądź rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mającymi krótki termin przydatności do użycia; bądź rzeczami dostarczanymi w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są rzeczy opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywana Klientowi w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

4. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż został poinformowany, że Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług ujętych w art. 38 Ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).

§9. Postanowienia końcowe.

1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości składników użytych do wytworzenia produktu przez producentów tych składników. Kolory prezentowanych produktów mogą się nieznacznie różnić od tych w rzeczywistości ze względów technologicznych. Kolory uzależnione często są od ustawień parametrów monitora lub przeglądarki internetowej.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu produktów w Sklepie.

3. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego.

5. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) podmiot korzystający ze strony Sklepu internetowego dostawy.quattrowilanow.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

6. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje Sklep przyjmuje i odpowiada na nie drogą mailową.

7. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych.

8. Właściciel Sklepu nie ponosi także odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

9. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Klienta nieprawidłowych danych.

10. Mm Gemini Marta Mach może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Bombaj Masalę na piśmie pod rygorem nieważności. Za formę pisemną uznaje się e-mail.

11. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym dostawy.quattrowilanow.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Mm Gemini Marta Mach z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sytej 120 , 02-987 Warszawa, NIP: 9512120491 , REGON: 146521600. Załącznik Nr 1 do Regulaminu INFORMACJA O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż dostarczone jemu przez Sklep Towary są bądź rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; bądź rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mającymi krótki termin przydatności do użycia; bądź rzeczami dostarczanymi w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są rzeczy opisane wyżej. W tym stanie rzeczy, nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej umowy.


 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl